ข่าวล่าสุด

 • CITC จัดสัมมนาในหัวข้อ "สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change"

  อ่านต่อ

 • ศูนย์ CITC จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำสำหรับกลุ่มผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ในบริบทสุขภาพดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  อ่านต่อ

 • อบก./ศูนย์ CITC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของเมืองและชุมชน

  อ่านต่อ

 • อบก. โดยศูนย์ CITC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ระหว่าง ไทยและเวียดนาม

  อ่านต่อ


 • อบก./CITC จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ มหาวิทยาลัย College Of Asia Pacific Studies, Ritsumekan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประเทศไทย

  อ่านต่อ

 • เข้าร่วมงการประชุม “ASEAN Working Group On Climate Change (AWGCC) ครั้งที่ 8”

  อ่านต่อ

E-Learning

Climate Change Networks

Alumni

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรในประเทศ

 • Domestic Course :  หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  Date : 22-23 กุมภาพันธ์ 2560
  Venue:
    องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 • Domestic Course :  หลักสูตรกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก
  Date : 8-9 ธันวาคม 2559
  Venue:
   องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 • Domestic Course :  การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
  Date : 9-10 กุมภาพันธ์ 2560
  Venue:
   องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

  Domestic Course :  การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ( ASEAN )  
  Date : 27-28 มิถุนายน 2560
  Venue:
   Pullman Bangkok King Power Hotel

 • Domestic Course : เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ #1 
  Date : 15-17 พฤษภาคม 2560
  Venue:
   องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

  Domestic Course : เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ #2 
  Date : 22-23 พฤษภาคม 2560
  Venue:
   องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

  Domestic Course : Climate Finance 
  Date : 29-30 มิถุนายน 2560
  Venue:
   Pullman Bangkok King Power Hotel

  Domestic Course : Economics ( Intermediate ) #1 
  Date : 19-21 กรกฎาคม 2560
  Venue:
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  Domestic Course : Economics ( Intermediate ) #2 
  Date : 24-25 กรกฎาคม 2560
  Venue:
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 • Domestic Course :  ทักษะการเป็นวิทยากร
  Date : 28-29 สิงหาคม 2560
  Venue:
   ไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์

Vote Course


vote 1 :*
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 07
 • Icon 08
 • Icon 09
 • Icon 10
 • Icon 12
 • Icon 12