Calendar Upcoming

No events found

GHG Inventory Management th

 

ONGOING COURSE
 
 Course : GHG Inventory Management
   Content
เพื่อใหผูเขารับการอบรมเกิดความรูและความเขาใจถึงความ สำคัญในการจัดทำบัญชีกาซเรือนกระจก ตลอดจนขั้นตอน วิธีการในการเก็บขอมูล และสามารถเลือกเครื่องมือ
ที่เหมาะสมตอการจัดทำบัญชีกาซเรือนกระจกในแตละสาขา ใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน ซึ่งเปนองคประกอบ ที่สำคัญของการจัดทำรายงานแหงชาติ (National Communication) ที่ประเทศไทยตองดำเนินการจัดทำ
клас супермаркет харьков