Calendar Upcoming

No events found

Climate Change Management for Sustainable Development th

 

ONGOING COURSE
 
Course : Climate Change Management for Sustainable Development
  Content
เสริมสรางขีดความสามารถ ความรูและความเขาใจ เกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงเพื่อเปนโอกาส ในการแบงปนและแลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงประสบการณ กับหนวยงานภาครัฐอื่นๆตลอดจนผูเชี่ยวชาญและ
นักวิจัยชั้นนำในตางประเทศ
купить лазерный картридж