Pioneering Sustainable Tourism Organisations Offset Emissions and Support UN Sustainable Development

SOUTH POLE GROUP AND LT&C, 18 JANUARY 2017

“เซาท์โพลกรุ๊ปและแอลทีแอนด์ซีประกาศร่วมมือกันในในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยงที่ไม่กระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”

          การปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากการท่องเที่ยวนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวเองก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและการเพิ่มความเป็นกรดในทะเล ซึ่งมีผลต่อโครงสร้างพื้นฐานและความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ด้วยเหตุนี้เซาท์โพลกรุ๊ปที่เป็นองค์กรนำในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ร่วมมือกับแอลทีแอนด์ซีซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์

          โดยมีแนวคิดในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าในประเทศซิมบับเว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรดพลัส ซึ่งจะสามารถทำให้ช่วยขจัดความยากจน การขาดแคลนอาหารการป้องกันการทำลายป่า และการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นทะเลทราย ในขณะเดียวกันก็ช่วยในการรักษาป่าและลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ผู้มีบทบาทในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือ ประชาชนในชุมชน ถือเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสององค์กรและประชาชนในพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดเครือข่ายหนึ่ง

 

เอกสารอ้างอิง
1. SOUTH.POLE.GROUP and LT&C, 2017, Ne1 - Pioneering Sustainable Tourism Organisations Offset Emissions and Support Un Sustainable Development, [online], Available: https://www.southpole.com/sv/news/pioneering-sustainable-tourism-organisations-offset-emissions-and-support-un-sustainable-development-2 [18 January 2017].