BLUE STREAM
น้ำ

น้ำ เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่อการดำรวชีวิตของสิ่งมีชีวิต มนุษย์เองใช้น้ำมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานา ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ

 

 

 

 

 

rabota.ua