WASTE FREE
ปลอดของเสีย

ขยะหรือของเสีย คือ ของเหลือทิ้งจากการกินการใช้หรือสิ่งของที่เสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้แล้ว บางชนิดไม่เป็นพิษภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากนัก เช่น ของเสียจำพวก เศษอาหาร เศษกระดาษจากบ้านเรือนที่พักอาศัย แต่บางชนิดเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ จำเป็นต้องกำจัดทิ้งด้วยความระมัดระวังและถูกวิธี

 

 

 

 

 

Лобановский