Eco-Health สุขนิเวศ
สุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มาจากความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ คือ การเกิดโรคประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ มนุษย์ หรือสัตว์ สิ่งก่อโรคและสิ่งแวดล้อม เมื่อปัจจัยเหล่านี้อยู่ในภาวะที่สมดุลตามธรรมชาติ การเกิดโรคหรือการแพร่กระจายของโรคจะเกิดขึ้นตมที่ควรจะเป็น แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เสียสมดุลของทั้ง 3 ปัจจัย เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่า การเข้ามาของสัตว์และพืชต่างถิ่นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะส่งผลให้มีการเกิดโรคในที่ที่ไม่สมควรหรือมีการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง

 

 

 

 

 

wobs.ua