GREEN SPACE
พื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเขียวในชุมชน คือ พื้นที่กลางแจ้งหรือกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขต ซึ่งมีพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลักและได้รับการจัดการดูแลเพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจและทำหน้าที่เป็นปอดของเมืองอย่างยั่งยืน อันจะทำให้ชุมชนเมืองเป็นเมืองสีเขียวที่หน้าอยู่ตลอดไป

 

ENERGY EFFICIENCY
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ความต้องการใช้พลังงานของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และการใช้พลังงานที่มากขึ้นก็ทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นด้วย จากข้อมูลย้อนหลังพบว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อปี 2555 มีปริมาณ 227.73 ล้านตัน เมื่อพิจารณาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รายสาขาพบว่าประเทศไทยภาคพลังงาน คือ ภาคที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด