CITC จัดสัมมนาในหัวข้อ "สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change"

          วันที่ 21 กันยายน 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ได้จัดสัมมนา ในหัวข้อ “สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”


          วันที่ 14 กันยายน 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ร่วมกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงณ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อบก./โดยศูนย์ CITC มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม The Low Carboner Contest

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม The Low Carboner Contest ทั้งประเภทนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

web