ไทย-ญี่ปุ่น ผนึกกำลังร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


          วันที่ 15-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ H.E.Ms.Yukari Sato รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติเป็นประธานร่วมเปิดการประชุม “Thailand - Japan Environmental Solutions Week” ซึ่งจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นและภาคีเครือข่าย โดยมีนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมพิธี และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และประชาชน ได้มีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับกับการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อาทิ การจัดการมลพิษทางอากาศ PM 2.5 การจัดการปัญหาขยะและขยะทะเล Circular economy การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับตัวและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคการท่องเที่ยว”


          วันที่ 14-17 มกราคม 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับตัวและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคการท่องเที่ยว” ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จังหวัดน่าน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Enhancing regional capacity of NDC implementation and MRV framework establishment”

 
        องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency: JICA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Enhancing regional capacity of NDC implementation and MRV framework establishment” วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ