อบรมเชิงปฏิบัติการ “Enhancing regional capacity of NDC implementation and MRV framework establishment”

 
        องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency: JICA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Enhancing regional capacity of NDC implementation and MRV framework establishment” วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

อบก./โดยศูนย์ CITC เข้าร่วมจัดงานในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 25 (COP25 Side Event)


          องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) นำโดย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ อบก. และนายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการศูนย์ CITC เข้าร่วม Side Event “การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 25” (COP 25) ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2562 ณ เมืองมาดริด ราชอาณาจักรสเปน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศและรัฐภาคีอื่นๆ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”          วันที่ 18 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม