ศูนย์ CITC จะจัดงาน Side Event UNFCCC COP24

          ศูนย์ CITC จะจัดงาน Side Event “การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24” (UNFCCC COP 24) ณ เมืองคาโตวิเซ่ สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้

» วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 จะจัดงาน “Accelerating Climate Actions in ASEAN Member States through Capacity Building” ณ Thai Pavilion เวลา 13.30 น.

» วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 จะจัดงาน “Experiences of Scaling-up Capacity Building to Achieve NDC in ASEAN Member States” ณ Thai Pavilion เวลา 15.00 น.

» วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 จะจัดงาน “Low Carbon City Development in Thailand”ณ Thai Pavilion เวลา 10.30 น.

» วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 จะจัดงาน “Accelerating Readiness and Implementation of NDCs in Southeast Asia” The Role of Regional Capacity Building and Mutual Cooperation ณ Japan Pavilion เวลา 15.00 น.


วัตถุประสงค์เพื่อ

• สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

• เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แบ่งปันประสบการณ์ บทเรียน เกี่ยวกับด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• แลกเปลี่ยน เรียนรู้มุมมอง วิสัยทัศน์ และเสนอแนะความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการพัฒนาศักยภาพที่ผลักดันให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง

• แนะนำศูนย์ CITC และการดำเนินกิจกรรมการต่างๆของศูนย์ฯ ในส่วนของการฝึกอบรมและการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ