การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำเทศบาลนครขอนแก่น


          วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) สถาบันวิจัยพลังงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ "โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน" ห้องประชุม โรงแรมนาดี 10 รีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น


          ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น ในการจัดทำแผนงานที่บูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทการจัดการเมืองคาร์บอนต่ำและรับมือผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 35 คน