การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำเทศบาลนครนครราชสีมา


           วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) สถาบันวิจัยพลังงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำเทศบาลนครนครราชสีมา "โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุมลีโอ จังหวัดนครราชสีมา          ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมานายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครนครราชสีมา ในการจัดทำแผนงานที่บูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทการจัดการเมืองคาร์บอนต่ำและรับมือผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานเทศบาลนครนครราชสีมา เข้าร่วมจำนวน 30 คน