สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ มหาวิทยาลัย College of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น


          วันที่ 16 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย College of Asia Pacific Studies, Ritsumekan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องอบรม อบก.


 

          ผู้แทนศูนย์ CITC ได้กล่าวเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในปัจจุบัน และบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรมต่างๆของศูนย์ CITC เพื่อสนับสนุนต่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่ Ass.Prof.Dr. Sudo และนักศึกษามหาวิทยาลัย College of Asia Pacific Studies, Ritsumekan Asia Pacific วัตถุประสงค์ของการสัมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน ข้อมูล และประสบการณ์ ระหว่างมหาวิทยาลัย College of Asia Pacific Studies, Ritsumekan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น และ อบก.