การอบรมหลักสูตร “การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 4”


          วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 4” ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ อบก. กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยมีทีมอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรกระบวนการ          ชึ่งมีวัตถุวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ประเมินผลกระทบที่เป็นความเสี่ยง การจัดลำดับความสำคัญ และการบูรณาการประเด็นการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไปในแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่อไปได้ และมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน จาก 33 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทางภูมิภาคใต้ ตะวันออก ตะวันตก และกลาง