อบก./โดยศูนย์ CITC มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม The Low Carboner Contest Season 2


          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) จัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม The Low Carboner Contest Season 2 ทั้งประเภทนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
        โดยกิจกรรม The Low Carboner Contest Season 2 จัดให้นิสิตและนักศึกษาและประชาชน ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ CITC SOCIETY โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติภารกิจทั้งหมด 3 ภารกิจ ได้แก่ 1. My Low Energy 2. My Low Meal และ 3.My Low Team ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 504 คน แบ่งเป็นประเภทนักศึกษา 276 คน และประเภทบุคคลทั่วไป 228 คน โดยจากการดำเนินการแข่งขันภารกิจแรกในวันที่ 1 กรกฎาคม จนสิ้นสุดภารกิจสุดท้ายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เราได้ผู้ชนะจากทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 20 คน          ผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมฯ ดังกล่าว ได้สร้างความตระหนักในปัญหาภาวะโลกร้อน ว่าเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา แต่ขณะเดียวกันทุกคนก็เป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรม The Low Carboner Contest Season 2 นอกจากจะเป็นการแข่งขันแล้ว ยังสร้างความร่วมมือและส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่สังคมและคนรุ่นใหม่ต่อไป