อบก./ศูนย์ CITC ร่วมกับ JICA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Climate Change Adaptation: Climate Change Adaptation National Plan Formulation, Implementation and Framework of Monitoring and Evaluation (M&E) ” สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน


          วันที่ 4-6 กันยายน 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Climate Change Adaptation: Climate Change Adaptation National Plan Formulation, Implementation and Framework of Monitoring and Evaluation (M&E)” สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม 


          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาแผนการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การบูรณาการประเด็น (Mainstreaming) การขับเคลื่อนและการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) ในระดับแผนประเทศ โดยมีผู้แทนอาเซียนจาก 7 ประเทศ จำนวน 11 คน เข้าร่วม ได้แก่ ไทย กัมพูชา เมียนมา ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนามและมาเลเซีย และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางของไทย เข้าร่วมจำนวน 19 คน รวมมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 30 คน 

          ศูนย์ CITC ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก Ibaraki University, ผู้เชี่ยวชาญจาก Soka University, ผู้เชี่ยวชาญจาก JICA, ผู้แทนจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ในการอบรมยังกิจกรรม group discussion และ group work เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้ารับการอบรม
          นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ ศึกษาดูงานหัวข้อ When infrastructure design meets climate change: “Chulalongkorn University Centenary Park”- When flood and park made something amazing ณ สวน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย