อบก./ศูนย์ CITC ร่วมกับ JICA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Climate Finance: GCF Concept Note Write-shop” สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน


          วันที่ 10-12 กันยายน 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Climate Finance: GCF Concept Note Write-shop” สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน ณ เรดิสัน บลู กรุงเทพ           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการพัฒนาแนวคิดโครงการ (Concept Note) ที่สามารถพัฒนาให้เป็นข้อเสนอโครงการที่สามารถได้รับการสนับสนุนทางการเงิน (Bankable Proposal) จากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) ทั้งนี้มีผู้แทนอาเซียนจาก 8 ประเทศ จำนวน 18 คนเข้าร่วม ได้แก่ ไทย บรูไน เมียนมา ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางของไทย เข้าร่วมจำนวน 7 คน รวมมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 25 คน 

          ศูนย์ CITC ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก UNFCCC-Regional Collaboration Center Bangkok, ผู้เชี่ยวชาญจาก Climate Policy Initiative, ผู้เชี่ยวชาญจาก MUFG Bank, Ltd., ผู้เชี่ยวชาญจาก Green Climate Fund, ผู้เชี่ยวชาญจาก Japan International Cooperation Agency, ผู้เชี่ยวชาญจาก Ritsumeikan Asian Pacific University, ผู้เชี่ยวชาญจาก Climate Change Adaptation Consultant และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง