อบก./โดยศูนย์ CITC เข้าร่วมจัดงานในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 25 (COP25 Side Event)


          องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) นำโดย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ อบก. และนายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการศูนย์ CITC เข้าร่วม Side Event “การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 25” (COP 25) ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2562 ณ เมืองมาดริด ราชอาณาจักรสเปน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศและรัฐภาคีอื่นๆ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          วันที่ 7 ธันวาคม 2562  อบก./โดยศูนย์ CITC ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) และ Overseas Environmental Cooperation Center, Japan (OECC) จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Southeast Asia Regional Focused Dialogue: Designing National MRV Framework for Tracking Progress of NDCs and City-level Climate Action” ณ Japan Pavilion วันที่ 9 ธันวาคม 2562  อบก./โดยศูนย์ CITC ร่วมกับ สผ. Japan International Cooperation Agency (JICA) และ Overseas Environmental Cooperation Center, Japan (OECC) จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Sharing Experiences from ASEAN Countries: Developing Country Approaches on NDC Target Tracking and Capacity Building Needs” ณ Thai Pavilion โดย 2 sesion นี้ได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ประสบการณ์พัฒนา MRV Framework ของประเทศอาเซียน รวมถึงเรื่องปัญหาอุปสรรคและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของอาเซียนมากที่สุด

          วันที่ 11 ธันวาคม 2562  อบก./โดยศูนย์ CITC ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานสัมมนา หัวข้อ “Sharing Experiences on Low Carbon Management in Thailand” โดยมีการนำเสนอนโยบายการดำเนินงานการจัดการพลังงานของ EGAT โดยคำนึงถึงเรื่อง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการดำเนินงานของ อบก. ที่สนับสนุนกิจกรรมลด GHG ให้กับภาคส่วนต่างๆ

         การสัมมนาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 90 คน ซึ่งเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค