อบรมเชิงปฏิบัติการ “Enhancing regional capacity of NDC implementation and MRV framework establishment”

 
        องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency: JICA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Enhancing regional capacity of NDC implementation and MRV framework establishment” วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

          วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีผู้แทนอาเซียนจาก 8 ประเทศ จำนวน 22 คนเข้าร่วม ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเชีย และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐของไทย เข้าร่วมจำนวน 30 คน รวมมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 52 คน          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้าน Mitigation Measure ของประเทศ และร่วมให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงาน