การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับตัวและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคการท่องเที่ยว”


          วันที่ 14-17 มกราคม 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับตัวและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคการท่องเที่ยว” ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จังหวัดน่าน
           โดยมีวัตถุวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในภาคการท่องเที่ยว ในการประเมินความเสี่ยงและสร้างความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยว การกำหนดแนวทางการปรับตัวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างศักยภาพของภาคการท่องเที่ยวเพื่อรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสามารถนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาประกอบการตัดสินใจและประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

           ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาคการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และหน่วยงานท้องถิ่นจากภาคเหนือตอนบน จำนวนทั้งสิ้น 45 คน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวและการรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่