CITC เข้าร่วมประชุมเตรียมการคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 11


           เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการ ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) และผู้แทนศูนย์ CITC ภายใต้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (Virtual Meeting) ณ ห้องประชุมกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ชั้น 16 อาคารทิปโก้ 2 กรุงเทพมหานคร โดยมี ASEAN Secretary เป็นประธานการประชุมและหน่วบงาน Focal Point จากกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


          โดย ผู้อำนวยการศูนย์ CITC ได้รายงานกิจกรรมของ TGO/CITC ที่สนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (AWGCC Action Plan) ดังนี้
1. ความคืบหน้าข้อเสนอโครงการ “Formulation of ASEAN Climate Change Capacity Building Roadmap”
2. ความคืบหน้ากิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการได้แต่
- Regional training course for AMS on the topic of mitigation and MRV วันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มประเทศอาเซียนและนำเสนอ แนวทางกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นประโยชน์ในอนาคต
- Regional online training course for AMS on the topic of NDC achievement วันที่ 13 – 30 กรกฎาคม 2563 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่จะทำให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย NDC
- Regional online training course for AMS on Climate Finance วันที่ 13 – 30 กรกฎาคม 2563 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบโครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
          นอกจากนี้ประเด็นหลักของการประชุมยังได้แก่ การหารือร่วมกันถึงการเตรียมการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 11 ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ในรูปแบบออนไลน์โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ