สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ มหาวิทยาลัย College of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น


          วันที่ 16 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย College of Asia Pacific Studies, Ritsumekan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องอบรม อบก.

การอบรมหลักสูตร “การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 4”


          วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 4” ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ อบก. กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยมีทีมอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรกระบวนการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำเทศบาลนครนครราชสีมา


           วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) สถาบันวิจัยพลังงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำเทศบาลนครนครราชสีมา "โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุมลีโอ จังหวัดนครราชสีมา