การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “A Circular Economy as Transformational Pathway for Combating Global Climate Challenges”          วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “A Circular Economy as Transformational Pathway for Combating Global Climate Challenges” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

การสัมมนา “เศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศ ภาคการท่องเที่ยว” และ “เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”


          วันที่ 6 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) จัดสัมมนาหัวข้อ “การท่องเที่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และ “เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการท่องเที่ยว”


         วันที่ 6 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการท่องเที่ยว” ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ