การอบรม “การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (สาขาการเกษตร)”


          ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ CITC จัดอบรม “การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (สาขาการเกษตร)” ณ ห้องอบรม อบก. ได้รับเกีรยติจากผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขั้นตอนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ, ความแตกต่างระหว่าง 2006 IPCC Guidelines และ Revised 1996 IPCC Guidelines

การประชุมหารือ “แนวทางความร่วมมือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย - สปป.ลาว”


          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ศูนย์ CITC นำโดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC ร่วมประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย – สปป.ลาว ภายใต้ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

TGO/CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP24 side event หัวข้อ “Accelerating Readiness and Implementation of NDCs in Southeast Asia - The Role of Regional Capacity Building and Mutual Cooperation”


          วันที่ 13 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) และ Overseas Environmental Cooperation Center, Japan (OECC) จัดงานสัมมนา The UNFCCC COP24 side event หัวข้อ “Accelerating Readiness and Implementation of NDCs in Southeast Asia - The Role of Regional Capacity Building and Mutual Cooperation”ณ Japan Pavilion เมืองคาโตวิเซ่ สาธารณรัฐโปแลนด์ เพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ CITC ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนผ่านความร่วมมือ North-South และ South-South Cooperation