อบรม เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก” 21-22 พฤศจิกายน 2560

 เอกสารประกอบการอบรม
เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก”

ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 
ณ CITC Training room องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชั้น 9
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560        ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

 09.30-10.30 น.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 


โดย ธวัชชัย แสงคาสุข
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 

 

 10.45-11.30 น.

 

ความสำคัญของการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินการของประเทศไทย

โดย ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

 11.30-12.30 น.

ขอบเขตการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก


โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 13.30-15.00 น.

 

หลักการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ

โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 15.15-16.30 น.

การแบ่งสาขาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากล 


โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560        ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก 

 09.30-10.30 น.

ความก้าวหน้าการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มประเทศอาเซียน 

โดย คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม
นักวิชาการชำนาญการ  , สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

  11.00-12.30 น.

 

ขั้นตอนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ

โดย คุณชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 13.30-15.00 น.

ความแตกต่างระหว่าง 2006 IPCC Guidelines และ Revised 1996 IPCC Guidelines 


โดย คุณชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  13.30-15.00 น.

 

ความแตกต่างระหว่าง 2006 IPCC Guidelines และ Revised 1996 IPCC Guidelines (ต่อ) 

โดย คุณชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 

             Download คู่มือ 

อบรม “การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของการวางแผนเมืองและชุมชน” วันที่ 6 – 7 กันยายน 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของการวางแผนเมืองและชุมชน”
ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2560
ณ ห้อง Grand Meeting Room, โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญนคร กรุงเทพฯ

วันที่ 1: วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 

 10.30-11.15น.

การบรรยาย: ความเข้าใจพื้นฐานต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โดย นายศุภกร ชินวรรโณ
       ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 11.15-12.00.

 

การบรรยาย: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเสี่ยงของเมือง-ชุมชน

โดย ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา  มารมณ์ 
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 2: วันพฤหัสที่ 7 กันยายน 2560

 09.00-09.45น.

การบรรยาย: การออกแบบผังเมืองเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โดย ผศ.ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 09.45-10.30น.

การบรรยาย: การออกแบบชุมชนและที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โดย รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 10.45-11.30น.

การบรรยาย: โครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อการขับเคลื่อนการวางแผนพัฒนาเมือง 

โดย ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมณ์
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 11.30-12.30น.

การบรรยาย: การปรับกรอบแนวคิดต่อการวางแผนระยะยาวภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โดย นายศุภกร ชินวรรโณ
       ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ระดับกลาง) รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ระดับกลาง) รุ่นที่ 1
“การวิเคราะห์และประเมินผลประโยชน์โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคการเกษตร”

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 และ
วันที่ 31 กรกฎาคม , 1-3 สิงหาคม 2560

วันที่ 1: วันพฤหัสที่ 20 กรกฎาคม 2560

 09.30-12.00น.

การบรรยาย: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation)

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

 

การบรรยาย: การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation)

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 2: วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: การวิเคราะห์และเทคนิคการประเมินมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis: CBA)

โดย ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

การบรรยาย: การวิเคราะห์และเทคนิคการประเมินมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis: CBA) (ต่อ)

โดย ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 3: วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis: CEA) ของโครงการลงทุน

โดย อ.นนท์ นุชหมอน
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

การบรรยาย: การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis: CEA) ของโครงการลงทุน

โดย อ.นนท์ นุชหมอน  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

วันที่ 4: วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: การวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) 

โดย ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

 

การบรรยาย: การวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) (ต่อ)

โดย ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
 

 

วันที่ 5: วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: การวิเคราะห์และเทคนิคการประเมินมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis: CBA) (ต่อ)

โดย ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

การบรรยาย: กรณีศึกษาการวิเคราะห์ผลประโยชน์โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
                     
กรณีศึกษาที่ 1 โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
                     กรณีศึกษาที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ตำบลเชียงรากใหญ่ จังหวัดปทุมธานี

โดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 6: วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

 09.00-12.00น.

กิจกรรมการนําเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษาโดยผู้เข้าร่วมอบรม

 

 13.00-16.00น.

กิจกรรมการนําเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษาโดยผู้เข้าร่วมอบรม
                    
ให้ความคิดเห็นโดย:
         ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
         ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         อ.นนท์ นุชหมอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

logistics today magazine

วันที่ 7: วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: หลักการ Pareto’s Optimality ในการจัดการก๊าซเรือนกระจก หลักการผู้ก่อผลกระทบต้องรับผิดชอบ หลักการชดเชยหรือให้เงินสนับสนุนในการดำเนินโครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การริเริ่ม (Initiatives) ในการทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว หลักการกองทุนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ธนาคารต้นไม้ และพันธบัตรป่าไม้

โดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

การบรรยาย: การผลิตสินค้าเกษตร โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตร และห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร บทบาทนักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในประเทศสำคัญต่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร

โดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 8: วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560

 09.00-16.00น.

การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จังหวัดราชบุรี

 

 

วันที่ 9: วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: หลักการ Mitigation and Adaptation ในภาคเกษตร

โดย ดร. อารียา โอบิเดียกวู
       คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

การบรรยาย: หลักการ Loss and Damage /กรณีศึกษา และการวิเคราะห์กรณีศึกษา ภาคการเกษตร
           
โดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 10: วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: กรณีศึกษา และการวิเคราะห์กรณีศึกษา ภาคการเกษตร (ต่อ)

โดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-15.00น.

การบรรยาย: ประสบการณ์เรื่อง Adaptation และ Loss and Damage ในภาคเกษตร

โดย ศุภกร ชินวรรโณ
       ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย