เอกสารการอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 5 วันที่ 30-31 พ.ค. และ 6-8 มิ.ย. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
" หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 5 "

ณ ห้อง CITC Training Room องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 6-8 มิถุนายน 2561

วันที่ 1: วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

 09.30-12.00น.

การบรรยาย: เวทีการเจรจาระหว่างประเทศกับการลดก๊าซเรือนกระจก 

โดย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน
       รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

 13.00-16.00น.

 

การบรรยาย: ความรู้เบื้องต้นของวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดสรรเป้าหมายการลดก๊าซ

โดย ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: ปัญหาความล้มเหลวของตลาดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

การบรรยาย: ภาษีคาร์บอน

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 3: วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: นโยบายการส่งเสริมเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และการลดก๊าซเรือนกระจก 

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ 
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

การบรรยาย: ผลกระทบของมาตรการด้านก๊าซเรือนกระจกด้วยมาตรการทางเศรษฐศาสตร์

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

วันที่ 4: วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: ตลาดคาร์บอน 

โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

 

การบรรยาย: เศรษฐศาสตร์ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:ความสูญเสียและความเสียหาย

โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
 

 

วันที่ 5: วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: การวิเคราะห์และเทคนิคการประเมินมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ 

โดย ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


 13.00-16.00น.

การบรรยาย: เศรษฐศาสตร์ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
                   :กรณีศึกษาระบบประกันภัยพืชผลเพื่อลดความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ

โดย ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 
ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม

CITC regional training on “Mitigation Mechanism and Decarbonization” and “Climate Finance” for Southeast Asian countries 21-24 May 2018

Mitigation Mechanism and Decarbonization for Southeast Asian countries Text Book 2018

>>> Click to Download <<<

________________________________________________________

Climate Finance for Southeast Asian countries Text Book 2018
>>> Click to Download <<<

________________________________________________________

Mitigation Mechanism and Decarbonization for Southeast Asian countries , 21-22 May 2018

Day 1 : Monday, 21st May 2018 - Mitigation Mechanism and Decarbonization

 09.15 - 09.45

SESSION : International trend of GHG emissions and mitigation actions

Mr. Jens Radschinski
Head, UNFCCC-Regional Collaboration Centre (RCC) Bangkok

 

 09.45 - 10.15

 

SESSION : Outline of mitigation measures

Mr. Yoshihiro Mizuno
JICA Expert

 

 10.30 - 10.45

SESSION : Mitigation actions in Thailand

Mr. Thawatchai Saengkhamsuk,
Director, Strategy Office,
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO)

 

 10.45 - 11.00

 

SESSION : Various mitigation approaches and schemes

Dr. Paweena Panichayapichet

Manager,Approval and Monitoring Office,
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO)  

 

 11.00 - 11.45

SESSION : Mitigation measures in energy, transport and waste sectors 

Dr. Bundit Limmeechokechai
Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT)

 

 11.45 - 12.15

 

Open discussion
- Challenges and lessons in
developing and implementing
climate change mitigation policies,
actions and MRV

Facilitator: Associate Professor Dr. Bundit Limmeechokechai
Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT)  

 

 13.30 - 15.15

Country presentation on mitigation
- Current status of GHG emissions
and national efforts toward
mitigation
- Case study of mitigation actions and
MRV

Representatives from Southeast
Asian countries

 

 15.30 - 16.30

 

OCountry presentation on mitigation
(cont’d)

Representatives from Southeast
Asian countries

 

 

Day 2 : Tuesday, 22nd May 2018 - Mitigation Mechanism and Decarbonization

 09.00 - 10.00

SESSION : Overview of MRV for mitigation measures

Mr. Sivach Kaewcharoen
Environmentalist, Professional Level
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), Thailand 

 

 10.00 - 10.30

SESSION : Overview of mitigation technologies and supporting schemes for developing countries

Mr. Yoshihiro Mizuno
JICA Expert 

 

 

 10.30 - 11.00

SESSION : Technology selection for mitigation actions in Southeast Asian countries

Dr. Surachai Sathitkunarat
Director of Energy and Environment,National Science Technology andInnovation Policy Office,
Ministry of Science and Technology of Thailand (National Designated Entity of Climate Technology Centre and Network (CTCN) of Thailand)  

 

 11.15 - 12.30

Group work
Enhancing the implementation of NDCs and mitigation actions in Southeast Asian countries

Facilitators:
Mr. Yoshihiro Mizuno, JICA Expert
Ms. Nareerat Thanakasem, TGO

 

 13.30 - 14.30

Group work (cont’d)

 

 14.45 - 16.25

Group work (cont’d)
Presentation of group work

 

 16.25 - 16.45

Feedback from trainees

Facilitators:

Mr. Yoshihiro Mizuno, JICA Expert
Ms. Nareerat Thanakasem, TGO 

 

Click to Download " Mitigation Mechanism and Decarbonization" Documents


________________________________________________________

 


Climate Finance for Southeast Asian countries , 23-24 May 2018

 

Day 3 : Wednesday, 23rd May 2018 - Climate Finance

 09.00 - 10.00

SESSION : Overview of climate finance and landscape of climate financial sources 

Mr. Jens Radschinski
Head, UNFCCC-Regional Collaboration Centre (RCC) Bangkok

Mr. Yossef Zahar
Senior Finance Advisor, UNFCCCRCC Bangkok

 

 10.00 - 10.45

 

SESSION : Achieving paradigm shift through climate projects

Mr. Krib Sitathani
Project manager, United Nations Development Programme (UNDP)

 

 11.00 - 12.00

SESSION : Achieving paradigm shift through climate projects (cont’d)

Mr. Krib Sitathani
Project manager, United Nations Development Programme (UNDP)

 

 13.10 - 14.10

 

SESSION : Country presentation on climate finance
- Domestic procedure to apply to
climate finance
- Allocation of domestic budgets to
climate projects
- Challenges of accessing
international climate finance

Representatives from countries All lecturers

Facilitator: Mr. Naoki Mori, JICA Expert

 

 14.10 - 15.00

SESSION : Group work
- Critical aspects of accessing
international climate finance

Facilitator:
Mr. Naoki Mori, JICA Expert

 

 15.15 - 16.30

 

SESSION : Group work (cont’d)
- Presentation of group work

Facilitator:
Mr. Naoki Mori, JICA Expert

 

 

 

 

Day 4 : Thursday, 24th May 2018 - Climate Finance

 09.00 - 10.00

SESSION : Overview of multilateral climate funds

Mr. Naoki Mori

JICA Expert

 

 10.30 - 11.30

SESSION : Green Climate Fund (GCF)

Dr. Binu Parthan,
Asia Adviser, Readiness Programme, GCF (Skype presentation) 

 

 11.30 - 12.15

SESSION : Global Green Growth Institute (GGGI)

Mr. Khan Ram-Indra,
Thailand Country Representative, GGGI

 

 13.15 - 14.00

SESSION : Japan International Cooperation Agency (JICA)

Mr. Yasuyuki Endo
Project Formulation Adviser (Climate Change Area), JICA Thailand Office

 

 14.00 - 14.45

Q&A and discussion

Facilitator:
Mr. Naoki Mori, JICA Expert

 

 14.45 - 15.45

SESSION : Discussion
- Inter-ministerial coordination to accelerate access to international financial support

Facilitator:
Mr. Naoki Mori, JICA Expert

 

 16.15 - 16.45

Feedback from trainees Facilitator:

Mr. Naoki Mori, JICA Expert

 

Click to Download " Climate Finance " Documents

อบรม "ผู้นายุคใหม่กับมุมมองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" 6-9 มีนาคม 2561

 กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้นายุคใหม่กับมุมมองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ ระยอง จ.ระยอง

 

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

 09.30-10.30 น.

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 


โดย นางสาวชณกช ชสิธภนญ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 11.00-12.00 น.

 

การบรรยาย : ผลกระทบและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการพัฒนาประเทศ

โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 

 13.00-14.30 น.

การบรรยาย

- ทิศทางและกลไกส่งเสริมการดาเนินงานตาม “การมีส่วนร่วมที่ประเทศกาหนด” (NDC)


โดย นางสาวนณุษกุล สุภิรักษ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 
 

 

 

 

- พัฒนาการกลไกส่งเสริมการดาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

โดย นายธวัชชัย แสงคาสุข
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 
 

 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

โดย ดร.สมจิณณ์ พิลึก
รองผู้ว่าการกิจการพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

วันพฤหัสที่ 8 มีนาคม 2561

 09.00-10.00 น..

การบรรยาย : ความรู้เบื้องต้นกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก 

โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

 

 10.15-12.15 น.

 

การบรรยาย : กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกและการติดตามประเมินผล

โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

рейтинг seo