อบรม "ผู้นายุคใหม่กับมุมมองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" 6-9 มีนาคม 2561

 กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้นายุคใหม่กับมุมมองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ ระยอง จ.ระยอง

 

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

 09.30-10.30 น.

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 


โดย นางสาวชณกช ชสิธภนญ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 11.00-12.00 น.

 

การบรรยาย : ผลกระทบและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการพัฒนาประเทศ

โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 

 13.00-14.30 น.

การบรรยาย

- ทิศทางและกลไกส่งเสริมการดาเนินงานตาม “การมีส่วนร่วมที่ประเทศกาหนด” (NDC)


โดย นางสาวนณุษกุล สุภิรักษ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 
 

 

 

 

- พัฒนาการกลไกส่งเสริมการดาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

โดย นายธวัชชัย แสงคาสุข
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 
 

 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

โดย ดร.สมจิณณ์ พิลึก
รองผู้ว่าการกิจการพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

วันพฤหัสที่ 8 มีนาคม 2561

 09.00-10.00 น..

การบรรยาย : ความรู้เบื้องต้นกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก 

โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

 

 10.15-12.15 น.

 

การบรรยาย : กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกและการติดตามประเมินผล

โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

рейтинг seo

อบรม เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก” 21-22 พฤศจิกายน 2560

 เอกสารประกอบการอบรม
เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก”

ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 
ณ CITC Training room องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชั้น 9
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560        ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

 09.30-10.30 น.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 


โดย ธวัชชัย แสงคาสุข
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 

 

 10.45-11.30 น.

 

ความสำคัญของการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินการของประเทศไทย

โดย ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

 11.30-12.30 น.

ขอบเขตการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก


โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 13.30-15.00 น.

 

หลักการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ

โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 15.15-16.30 น.

การแบ่งสาขาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากล 


โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560        ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก 

 09.30-10.30 น.

ความก้าวหน้าการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มประเทศอาเซียน 

โดย คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม
นักวิชาการชำนาญการ  , สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

  11.00-12.30 น.

 

ขั้นตอนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ

โดย คุณชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 13.30-15.00 น.

ความแตกต่างระหว่าง 2006 IPCC Guidelines และ Revised 1996 IPCC Guidelines 


โดย คุณชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  13.30-15.00 น.

 

ความแตกต่างระหว่าง 2006 IPCC Guidelines และ Revised 1996 IPCC Guidelines (ต่อ) 

โดย คุณชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 

             Download คู่มือ 

อบรม “การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของการวางแผนเมืองและชุมชน” วันที่ 6 – 7 กันยายน 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของการวางแผนเมืองและชุมชน”
ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2560
ณ ห้อง Grand Meeting Room, โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญนคร กรุงเทพฯ

วันที่ 1: วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 

 10.30-11.15น.

การบรรยาย: ความเข้าใจพื้นฐานต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โดย นายศุภกร ชินวรรโณ
       ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 11.15-12.00.

 

การบรรยาย: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเสี่ยงของเมือง-ชุมชน

โดย ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา  มารมณ์ 
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 2: วันพฤหัสที่ 7 กันยายน 2560

 09.00-09.45น.

การบรรยาย: การออกแบบผังเมืองเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โดย ผศ.ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 09.45-10.30น.

การบรรยาย: การออกแบบชุมชนและที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โดย รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 10.45-11.30น.

การบรรยาย: โครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อการขับเคลื่อนการวางแผนพัฒนาเมือง 

โดย ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมณ์
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 11.30-12.30น.

การบรรยาย: การปรับกรอบแนวคิดต่อการวางแผนระยะยาวภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โดย นายศุภกร ชินวรรโณ
       ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย