เอกสารการอบรม “การจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจก (สาขาการเกษตร) ” วันที่ 27-28 ก.พ. 2562

การอบรม
 การจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจก (สาขาการเกษตร)
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องอบรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ชั้น 9
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

วันพุธที่ 27กุมภาพันธ์ 2562

 09.30-10.30น.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

โดย คุณธวัชชัย แสงคาสุข  
       ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

 10.45-11.45น.

 

ความสาคัญของการจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจก และการดาเนินการของประเทศไทย

โดย คุณศิวัช แก้วเจริญ
       นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
       สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 11.45-12.30น.

หลักการและขอบเขตการจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 13.30-15.00น.

 

ขั้นตอนการจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ

โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 15.15-16.30น.

ความแตกต่างระหว่าง 2006 IPCC Guidelines และ Revised 1996 IPCC Guidelines 

โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

วันที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 9.30-10.45น.

สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแนวทางการประเมินตาม 2006 IPCC Guidelinesสาขา
เกษตร และแนวทางการจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจกของการหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์และการ
จัดการมูลสัตว์
 

โดย รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
       คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

11.00-12.30น.

 

แนวทางการจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจกของการหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์และการจัดการมูลสัตว์(ต่อ)

โดย รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
       คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 13.30-15.00น.

แนวทางการจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจกของการใส่ปูนและการใส่ปุ๋ยยูเรีย การเผาชีวมวล
(เศษวัสดุการเกษตร) ดินเกษตร และการปลูกข้าว


โดย รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
       คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 15.15-16.30น.

 

แนวทางการจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจกของการใส่ปูนและการใส่ปุ๋ยยูเรีย การเผาชีวมวล
(เศษวัสดุการเกษตร) ดินเกษตร และการปลูกข้าว(ต่อ)


โดย รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
       คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

logistics today magazine


ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม