เอกสารการอบรม "หลักสูตรการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 2" วันที่ 13-14 มี.ค. 2562

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

 09.30-10.45น.

องค์ความรู้พื้นฐานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดย นางสาวชญาธร ธนวัฒนาดำรง 
       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

 11.00-12.00น.

 

แนวคิดในการศึกษาเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
       คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 12.00-13.00น.

แนวคิดในการศึกษาเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(ต่อ) 

โดย รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
       คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 14.30-16.45น.

 

ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

โดย ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
       คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 16.45-17.00น.

การสะท้อนการเรียนรู้ (Reflective journal)

 

 

วันที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562

 09.15-10.30น.

นโยบายและแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดย นางสาวชมพูนุช ส่งข่าว
       นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
       สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

10.45-12.00น.

 

การบูรณาการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย รศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 13.00-15.00น.

การบูรณาการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(การระดมความคิดเห็นเป็นกลุ่ม)


โดย รศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์ และคณะวิทยากร
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 15.00-16.30น.

 

การนำเสนอแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย ผู้เข้ารับการอบรม

 

 

 

logistics today magazine

 

 
ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม