อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ระดับกลาง) รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ระดับกลาง) รุ่นที่ 1
“การวิเคราะห์และประเมินผลประโยชน์โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคการเกษตร”

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 และ
วันที่ 31 กรกฎาคม , 1-3 สิงหาคม 2560

วันที่ 1: วันพฤหัสที่ 20 กรกฎาคม 2560

 09.30-12.00น.

การบรรยาย: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation)

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

 

การบรรยาย: การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation)

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 2: วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: การวิเคราะห์และเทคนิคการประเมินมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis: CBA)

โดย ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

การบรรยาย: การวิเคราะห์และเทคนิคการประเมินมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis: CBA) (ต่อ)

โดย ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 3: วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis: CEA) ของโครงการลงทุน

โดย อ.นนท์ นุชหมอน
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

การบรรยาย: การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis: CEA) ของโครงการลงทุน

โดย อ.นนท์ นุชหมอน  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

วันที่ 4: วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: การวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) 

โดย ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

 

การบรรยาย: การวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) (ต่อ)

โดย ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
 

 

วันที่ 5: วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: การวิเคราะห์และเทคนิคการประเมินมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis: CBA) (ต่อ)

โดย ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

การบรรยาย: กรณีศึกษาการวิเคราะห์ผลประโยชน์โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
                     
กรณีศึกษาที่ 1 โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
                     กรณีศึกษาที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ตำบลเชียงรากใหญ่ จังหวัดปทุมธานี

โดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 6: วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

 09.00-12.00น.

กิจกรรมการนําเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษาโดยผู้เข้าร่วมอบรม

 

 13.00-16.00น.

กิจกรรมการนําเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษาโดยผู้เข้าร่วมอบรม
                    
ให้ความคิดเห็นโดย:
         ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
         ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         อ.นนท์ นุชหมอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

logistics today magazine

วันที่ 7: วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: หลักการ Pareto’s Optimality ในการจัดการก๊าซเรือนกระจก หลักการผู้ก่อผลกระทบต้องรับผิดชอบ หลักการชดเชยหรือให้เงินสนับสนุนในการดำเนินโครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การริเริ่ม (Initiatives) ในการทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว หลักการกองทุนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ธนาคารต้นไม้ และพันธบัตรป่าไม้

โดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

การบรรยาย: การผลิตสินค้าเกษตร โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตร และห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร บทบาทนักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในประเทศสำคัญต่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร

โดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 8: วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560

 09.00-16.00น.

การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จังหวัดราชบุรี

 

 

วันที่ 9: วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: หลักการ Mitigation and Adaptation ในภาคเกษตร

โดย ดร. อารียา โอบิเดียกวู
       คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

การบรรยาย: หลักการ Loss and Damage /กรณีศึกษา และการวิเคราะห์กรณีศึกษา ภาคการเกษตร
           
โดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 10: วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: กรณีศึกษา และการวิเคราะห์กรณีศึกษา ภาคการเกษตร (ต่อ)

โดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-15.00น.

การบรรยาย: ประสบการณ์เรื่อง Adaptation และ Loss and Damage ในภาคเกษตร

โดย ศุภกร ชินวรรโณ
       ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

        

 

web