อบรม “การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของการวางแผนเมืองและชุมชน” วันที่ 6 – 7 กันยายน 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของการวางแผนเมืองและชุมชน”
ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2560
ณ ห้อง Grand Meeting Room, โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญนคร กรุงเทพฯ

วันที่ 1: วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 

 10.30-11.15น.

การบรรยาย: ความเข้าใจพื้นฐานต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โดย นายศุภกร ชินวรรโณ
       ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 11.15-12.00.

 

การบรรยาย: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเสี่ยงของเมือง-ชุมชน

โดย ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา  มารมณ์ 
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 2: วันพฤหัสที่ 7 กันยายน 2560

 09.00-09.45น.

การบรรยาย: การออกแบบผังเมืองเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โดย ผศ.ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 09.45-10.30น.

การบรรยาย: การออกแบบชุมชนและที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โดย รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 10.45-11.30น.

การบรรยาย: โครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อการขับเคลื่อนการวางแผนพัฒนาเมือง 

โดย ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมณ์
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 11.30-12.30น.

การบรรยาย: การปรับกรอบแนวคิดต่อการวางแผนระยะยาวภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โดย นายศุภกร ชินวรรโณ
       ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

web