อบรม เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก” 21-22 พฤศจิกายน 2560

 เอกสารประกอบการอบรม
เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก”

ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 
ณ CITC Training room องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชั้น 9
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560        ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

 09.30-10.30 น.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 


โดย ธวัชชัย แสงคาสุข
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 

 

 10.45-11.30 น.

 

ความสำคัญของการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินการของประเทศไทย

โดย ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

 11.30-12.30 น.

ขอบเขตการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก


โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 13.30-15.00 น.

 

หลักการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ

โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 15.15-16.30 น.

การแบ่งสาขาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากล 


โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560        ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก 

 09.30-10.30 น.

ความก้าวหน้าการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มประเทศอาเซียน 

โดย คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม
นักวิชาการชำนาญการ  , สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

  11.00-12.30 น.

 

ขั้นตอนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ

โดย คุณชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 13.30-15.00 น.

ความแตกต่างระหว่าง 2006 IPCC Guidelines และ Revised 1996 IPCC Guidelines 


โดย คุณชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  13.30-15.00 น.

 

ความแตกต่างระหว่าง 2006 IPCC Guidelines และ Revised 1996 IPCC Guidelines (ต่อ) 

โดย คุณชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 

             Download คู่มือ 

рейтинг seo

web