อบรม "ผู้นายุคใหม่กับมุมมองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" 6-9 มีนาคม 2561

 กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้นายุคใหม่กับมุมมองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ ระยอง จ.ระยอง

 

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

 09.30-10.30 น.

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 


โดย นางสาวชณกช ชสิธภนญ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 11.00-12.00 น.

 

การบรรยาย : ผลกระทบและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการพัฒนาประเทศ

โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 

 13.00-14.30 น.

การบรรยาย

- ทิศทางและกลไกส่งเสริมการดาเนินงานตาม “การมีส่วนร่วมที่ประเทศกาหนด” (NDC)


โดย นางสาวนณุษกุล สุภิรักษ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 
 

 

 

 

- พัฒนาการกลไกส่งเสริมการดาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

โดย นายธวัชชัย แสงคาสุข
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 
 

 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

โดย ดร.สมจิณณ์ พิลึก
รองผู้ว่าการกิจการพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

วันพฤหัสที่ 8 มีนาคม 2561

 09.00-10.00 น..

การบรรยาย : ความรู้เบื้องต้นกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก 

โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

 

 10.15-12.15 น.

 

การบรรยาย : กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกและการติดตามประเมินผล

โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

рейтинг seo

web