เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ระดับกลาง) รุ่นที่ 2 วันที่ 1-3 และ 7-9 ส.ค. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ระดับกลาง) รุ่นที่ 2
“การวิเคราะห์และประเมินผลประโยชน์โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ณ ห้อง CITC Training Room องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
ระหว่างวันที่ 1-3 และ 7-9 สิงหาคม 2561

วันที่ 1: วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

 09.30-12.00น.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) 

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

 

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation)

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

 09.00-16.00น.

การวิเคราะห์และเทคนิคการประเมินมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์
(Cost-Benefit Analysis: CBA)
 

โดย ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 3 : วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

 09.00-16.00น.

การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล ของโครงการลงทุน
(Cost-Effectiveness Analysis: CEA)
 

โดย อ.นนท์ นุชหมอน 
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 4 : วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561

 09.00-16.00น.

การวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) 

โดย ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 5 : วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

 09.00-16.00น.

กรณีศึกษาการวิเคราะห์ผลประโยชน์โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- กรณีศึกษาที่ 1 โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
- กรณีศึกษาที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ตำบลเชียงรากใหญ่ จังหวัดปทุมธานี
 

โดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


 

วันที่ 6 : วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561

 09.00-16.00น.

กิจกรรมการนําเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษาโดยผู้เข้าร่วมอบรมให้ข้อคิดเห็น

โดย : - ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         - ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         - อ.นนท์ นุชหมอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม

logistics today magazine

web