เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 1" ระหว่างวันที่ 27-29 ส.ค. 2561

web