GREEN SPACE
พื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเขียวในชุมชน คือ พื้นที่กลางแจ้งหรือกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขต ซึ่งมีพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลักและได้รับการจัดการดูแลเพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจและทำหน้าที่เป็นปอดของเมืองอย่างยั่งยืน อันจะทำให้ชุมชนเมืองเป็นเมืองสีเขียวที่หน้าอยู่ตลอดไป

 

 

 

 

 

статистика ключевых слов гугл