WASTE FREE
ปลอดของเสีย

ขยะหรือของเสีย คือ ของเหลือทิ้งจากการกินการใช้หรือสิ่งของที่เสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้แล้ว บางชนิดไม่เป็นพิษภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากนัก เช่น ของเสียจำพวก เศษอาหาร เศษกระดาษจากบ้านเรือนที่พักอาศัย แต่บางชนิดเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ จำเป็นต้องกำจัดทิ้งด้วยความระมัดระวังและถูกวิธี

 

Eco-Health สุขนิเวศ
สุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มาจากความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ คือ การเกิดโรคประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ มนุษย์ หรือสัตว์ สิ่งก่อโรคและสิ่งแวดล้อม เมื่อปัจจัยเหล่านี้อยู่ในภาวะที่สมดุลตามธรรมชาติ การเกิดโรคหรือการแพร่กระจายของโรคจะเกิดขึ้นตมที่ควรจะเป็น แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เสียสมดุลของทั้ง 3 ปัจจัย เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่า การเข้ามาของสัตว์และพืชต่างถิ่นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะส่งผลให้มีการเกิดโรคในที่ที่ไม่สมควรหรือมีการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง